Tel.: 82 / 526-130
RÉSZLETEK A VENDÉGKÖNYVBŐL

 

Sziasztok!
Nagyon sok helyen jártam már, kedvencem az olasz étel, de ilyen jó pizzát sehol nem találtam még mint nálatok. A legtöbb helyen a pizza széleit meghagyják az emberek, mert nincs rajta semmi és úgy íztelen, a tiétek viszont még üresen is finom, a szószról nem is beszélve. Egyszer bemennék megtanulni a titkos receptet :)
Sok sikert a továbbiakban is, mindenkinek ajánlom!

András
Sziasztok!
Nagyon sok helyen jártam már, kedvencem az olasz étel, de ilyen jó pizzát sehol nem találtam még mint nálatok. A legtöbb helyen a pizza széleit meghagyják az emberek, mert nincs rajta semmi és úgy íztelen, a tiétek viszont még üresen is finom, a szószról nem is beszélve. Egyszer bemennék megtanulni a titkos receptet :)
Sok sikert a továbbiakban is, mindenkinek ajánlom!
Attila
Mondhatjuk, hogy "körbekóstoltam" a Város pizzériát, de aztán csak visszatértem ide... :)
Az új webshop felület pedig kifejezetten tetszik!
Mariann
Sziasztok..Én nagyon meg vagyok az étteremmel elégedve,Kaposméröböl szoktunk rendelni,és még forró az étel amit rendelünk!Sok sikert a továbbiakban!
András


Sziasztok!

Nagyon sok helyen jártam már, kedvencem az olasz étel, de ilyen jó pizzát sehol nem találtam még mint nálatok. A legtöbb helyen a pizza széleit meghagyják az emberek, mert nincs rajta semmi és úgy íztelen, a tiétek viszont még üresen is finom, a szószról nem is beszélve. Egyszer bemennék megtanulni a titkos receptet :)

Sok sikert a továbbiakban is, mindenkinek ajánlom!

------------------------------------------------------

Attila

Mondhatjuk, hogy "körbekóstoltam" a Város pizzériát, de aztán csak visszatértem ide... :)

Az új webshop felület pedig kifejezetten tetszik!

------------------------------------------------------

Mariann

Sziasztok..Én nagyon meg vagyok az étteremmel elégedve,Kaposméröböl szoktunk rendelni,és még forró az étel amit rendelünk!Sok sikert a továbbiakban!

ADATVéDELEM

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Irányelveink

 

A tommaso.hu tiszteletben tartja és megóvja a személyes adataidat. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel.

 

A tommaso.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A tommaso.hu a személyesadatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

A tommaso.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukataz adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályokteszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a tommaso.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikatadják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:

 

 

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ésmegakadályozásáról (Pmt.)
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

 

 


Adatkezelő és adatfeldolgozó

 

A tommaso.hu internetes oldalt és a hozzá kapcsolódó szolgáltatást mint adatkezelő a Napoletana Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Repkény út 39., cégjegyzékszám: 14-09-312528, adószám: 23900657-2-14) üzemelteti.

 

A Napoletana Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazdák  (Webgyártó Kft. mint adatfeldolgozó) férhetnek hozzá a tommaso.hu oldal eltárolt adataihoz.

 

A tommaso.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési gyakorisága) Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzük, annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.

 

 

Technikai adatok


A tommaso.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A tommaso.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A tommaso.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelővédelmi szintet nyújt. A tommaso.hu az adatkezelés során megőrzia titkosságot:

 

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát ésteljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

Cookie kezelés


A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket (egy-egy a böngészője által kezelt karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt) használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el például, hogy a honlap emlékszik a bejelentkezésedre, és következő látogatáskor ismerősként tud üdvözölni.

 


A feldolgozott adatok köre


Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítani a megfelelő címre az alábbi adatokat kell megadnod:

 • Azonosító és jelszó
 • Vezeték és keresztnév
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

 


A kötelező adatokon kívül megadható néhány kiegészítő adat is. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük:

A megrendeléssel egyidőben rögzítésre kerülnek az általad megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltároljuk a látogató számítógépének IP-címét. A tommaso.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

 

 

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainakhelyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetadathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fentielérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A tommaso.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhetőformában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 

 • az adatkezelés céljai;
 • azérintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetveamelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbelicímzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • ahelyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatalténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belüladja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a tommaso.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a tommaso.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy másmódon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok azadatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánításszabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetveközérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatvégrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmikutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a tommaso.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettigényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyaz érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;

 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e azérintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintetthozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy mástermészetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállamfontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyesadatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokategy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretébenvégzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapulóprofilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, haazt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410